Run Snyder2, run!

Am Creative Lab lafen erëm awesome Saachen. 🙂

Hei e klenge Video vum Snyder2, dee mir erëm un d’Rulle bruecht hunn:

Video op Youtube
Retourner