Kuch fir de gudden Zweck

3TPDG baakt fir d’Affer vum Krich an der Ukrain. Den Erléis vun der Aktioun geet un d’Unicef.

Verkaf vum Kuch war den 10.03.22 am Préau vun der Schoul.

Impressions Affiches
Retourner