6C-Kompetenzen am LAM

Déi 4C- oder 6C-Kompetenze ginn an der Schoul an am Liewen ëmmer méi wichteg.

Mee wat heescht « Collaboratioun », « Communicatioun », Creativity », « Critical Thinking », « Character education » an « Citizenship » konkret ? Wei kann een dës Kompetenze bei de Schüler entwéckelen ?

An dësem Film weise mir wéi dës Kompetenzen am Lycée des Arts et Métiers entwéckelt a gestäerkt ginn.

Video
Retourner